Η LP Constructions αναλαμβάνει για εσάς την προετοιμασία του φακέλου σας, για την υπαγωγή σας στη ρύθμιση αυθαιρέτων με βάση το Ν.4178/13 που ισχύει σήμερα. Η εταιρεία μας διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και συγκεκριμένα :
 • Αυτοψία και αποτύπωση των παραβάσεων  στον υπό ρύθμιση αυθαίρετο χώρο
 • Έλεγχος  δομικής τρωτότητας του χώρου
 • Συλλογή  σχεδίων από το πολεοδομικό γραφείο
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες  ΕΓΣΑ (όπου είναι απαραίτητο)
 • Έλεγχος για τη δυνατότητα νομιμοποίησης του αυθαιρέτου με την υπάρχουσα νομοθεσία (μεταφορά συντελεστή δόμησης, μετατροπή χρήσεων των χώρων σε βοηθητικούς, άδεια προσθήκης στην περίπτωση υπολοίπου συντελεστή δόμησης)
 • Δημιουργία τελικού φακέλου καθώς και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων
 • Πληρωμή του παραβόλου για την ένταξη στη ρύθμιση
Οι χώροι που μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση είναι εκείνοι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις άδειας, όπως:
 • Υπέρβαση άδειας δόμησης που αφορά περισσότερα δομημένα τετραγωνικά μέτρα από όσα προβλέπει η οικοδομική άδεια με βάση το συντελεστή δόμησης.
 • Υπέρβαση άδειας κάλυψης που αφορά περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα προβλέπει η οικοδομική άδεια με βάση τον συντελεστή κάλυψης.
 • Ύψους που αφορά δόμηση πάνω από το επιτρεπτό όριο ύψους.
 • Υπέρβαση Ορίου Πρασιάς ή Οικοδομικής γραμμής ή Πλευρικού ορίου.
Ενώ οι χώροι που έχουν προκύψει από υπερβάσεις δόμησης εκτός περιγράμματος (όγκου) του κτιρίου μπορούν να είναι: κλειστές βεράντες, δώματα, επέκταση υπογείου, εξωτερικές αποθήκες, σοφίτες, κλπ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή σας στη ρύθμιση είναι:
 • αριθμός αδείας (εφόσον αυτή υπάρχει)
 • προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη
 • αντίγραφο της δήλωσης Ε9 όπου δηλώνεται το ακίνητο
 • εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη προς τον μηχανικό
 • υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται τα στοιχεία του αυθαίρετου ακινήτου
 • ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και μιλήστε με τους εξειδικευμένους υπαλλήλους μας που θα σας κατευθύνουν.